Robo Mikla učí deti herectvu už rok, v Hnúšti si ho obľúbili

Vďaka divadlu a jeho práci získala sedemročná Sofinka stratené sebavedomie.

HNÚŠŤA. Hnúšťanský detský divadelný súbor Kukátko má za sebou prvý rok svojej činnosti. Vedie ho Robo Mikla, hudobník a mediálne známa osobnosť. Jeho kontroverzné obdobie je, zdá sa, minulosťou a rodičia nešetria chválou na jeho adresu. Viac na www.nasnovohrad.sme.sk

Prednáška-Démon doby ,,alkoholová závislosť ako nemoc,,

 

NEDPRODUCTION

prostredníctvom autorského projektu

 Róberta Miklu

POCITY Edu tour

prináša

edukačno motivačnú prednášku s využitím prvkov tvorivej dramatiky

„DÉMON DOBY“

 

Obsah

Interaktívna forma tématického besedného stretnutia, kde sa účastníci vo viacerých častiach aktívne zapájajú do tvorby deja, scénok, či statických obrazov so zadanou tématikou.

Zameranie

Rozvoj tvorivého prístupu a empatie v nadväznosti na zložité životné situácie. Program mnohostranne apeluje na zdravú emocionálnu stránku ľudského prežívania, hodnotový rebríček a schopnosť rozlišovania správnosti reakcií v rôznych polohách a uhloch pohľadov. Pomáha rozpoznávať možné chorobné prejavy iných jedincov a v ucelenom postupne dávkovanom koncepte dôležitých informácií o problematike danej témy, pomáha v orientácii a možnostiach riešení, ako z pohľadu postihnutého, tak i jeho okolia.

Tématika

Alkoholová závislosť ako nemoc

Vznik, priebeh, príznaky, možná liečba a následný život rekonvalescenta v súčasnej spoločnosti.

Realizácia

Priebeh a celá koncepcia je rozdelená do troch podobne štrukturovaných okruhov. Každý okruh má niekoľko na seba nadväzných činností s využitím prvkov tvorivej dramatiky. Samostatné hodiny majú podobný priebeh v súlade s psychohygienickými požiadavkami, pedagogickým postupom a metodikou výuky etickej výchovy v kombinácií s metodikou výuky tvorivej dramatiky pre deti a dorast.

Pre koho sú prednášky určené?

Prednášky sú určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ v rámci vyučovacích hodín etickej výchovy a prírodovedy.

Čo žiakom prinášajú nami organizované prednášky?

Téma alkoholovej závislosti je objektívne tabuizovaným prvkom v celej spoločnosti, o to viac v akýchkoľvek osnovách školskej výuky. Netradičná forma, akou sú prednášky realizované, vnáša nový hlbší pohľad a takmer priamy kontakt s tématikou a jej závažnosťou pre našu spoločnosť. Táto interakcia deťom pomáha na fiktívnej úrovni – hrou, vciťovat sa do pozícií a neľahkých životných úloh postáv deja danej témy z viacerých uhlov. Následná diskusia dáva priestor polemikám a premýšľaniu nad hlbšou podstatou problematiky, čím účastníkom osvetľuje výsledný kolaps cez uvedomenie si možností zážitkov a hĺbky dopadu problému na ich životy.

Kto vedie prednášky?

Prednášky vedie Róbert Mikla – autor projektu.

Po trinástich rokoch aktívnej alkoholickej kariéry Róbert odchádza zo Slovenska do USA, kde nastupuje do anonymného programu liečiacich sa alkoholikov. V druhom roku trvalej súvislej abstinencie začína navštevovať nemedicínske školiace kurzy, besedy a workshopy súkromných vzdelávacích centier zamerané na témy mechanizmus závislosti, práca so závislým a abstinencia ako trvalý životný štýl, odkiaľ odchádza ako laický terapeut druhého stupňa pre územie USA. Ako kvalifikovaný učiteľ a vychovávateľ pre MŠ, ŠK a mimoškolské zariadenia so špecializáciou na tvorivú dramatiku aplikuje kombináciu získaných vedomostí a praxe do jedinečného konceptu Démon doby v troch leveloch.

  • Level 1 – Vznik alkoholovej závislosti ako nemoci

( F10 podľa MKCH, www.nczisk.sk )

  • Level 2 – Možný priebeh závislosti a kritický bod
  • Level 3 – Čo potom s podtitulom nestačí len prestať piť

Trvanie prednášky (rozloženie)?

2 vyučovacie hodiny s 15 minútovou prestávkou

Čo potrebujeme, aby ste k prednáške zabezpečili?

Špecifikom týchto prednášok je intimita a tabu témy. Nie každé dieťa je odhodlané a pripravené vedome či podvedome zdielať, precítiť či vnárať sa do výsostne osobných prežitkov seba a svojho okolia. Je preto potrebný citlivý a starostlivý výber žiakov a prostredia, kde by každá školená skupina nemala prekročiť počet 40 detí na ucelený program dvoch vyučovacích hodín.

Školiaca miestnosť by mala obsahovať stoličku pre každého účastníka, 1 stôl pre lektora a tabuľu s možnosťou písania. Čím je priestor prázdnejší, tým lepšie.

Cena prednášky?

Cena prednášky je 3,- € za žiaka,  minimálne však 120,- € za prednášku.

Ako si objednať prednášky?

Prednášky je možné objednať mailom na nedproduction@gmail.com  alebo telefonicky u Ing. Zuzany Slukovej na čísle 0948790888.

Video z prednášky TV Prievidza – Veľmi tenká hranica

Foto prednáška Démon doby ZŠ Ivanka pri Dunaji